Një Mjek
Implant Koklear
Implant Koklear

IMPLANTI KOKLEAR

Është një pajisje mjekësore e sofistikuar që krijohet për të ofruar një tingull për personat me humbje të rëndë deri në të thellë të dëgjimit. Për dallim nga aparatet e dëgjimit që përforcojnë tingujt, implantët anashkalojnë pjesën e dëmtuar të veshit dhe stimulojnë drejtpërdrejt nervin e dëgjimit, duke i lejuar përdoruesit të perceptojnë zërin.

PËRBËRËSIT E IMPLANTIT KOKLEAR

Një implant koklear përbëhet nga komponentë të jashtëm dhe të brendshëm, secili duke luajtur një rol vendimtar në procesin e dëgjimit.

Komponentët e jashtëm janë:

 • Mikrofoni: ku me anë të tij kapet zëri nga mjedisi, zakonisht ndodhet në veshin e jashtëm ose prapa veshit.
 • Përpunuesi i të folurit: funksionon për rregullimin e tingujve që merren nga mikrofoni, konverton tingujt në sinjal dixhital.
 • Transmetuesi: dërgon sinjalet dixhitale të përpunuara në komponentët e brendshëm. Zakonisht ngjitet në anën e kokës me anë të një magneti.

Komponentët e brendshëm janë:

 • Marrës/Stimulator: vendoset në mënyrë kirurgjikale nën lëkurë, marrësi merr sinjale nga transmetuesi i jashtëm.
 • Vargu i elektrodës: Është një tel i hollë, fleksibël dhe futet në mënyrë kirurgjikale në kokë, përmban elektroda që stimulojnë fibra nervore të dëgjimit.

PROCESI I TRANSMETIMIT TË ZËRIT

Transmetimi i zërit përmes një implanti koklear përfshin disa hapa:

 • Kapja e zërit: ky proces fillon me mikrofonin që kap valët e zërit nga mjedisi, këto valë zanore shndërrohen në sinjale elektrike.
 • Përpunimi i zërit: merr sinjalet elektrike nga mikrofoni dhe i përpunon ato. Këtu përfshihen filtrimi, analizimi dhe dixhitalizimi i tingujve.
 • Transmetimi i sinjalit: sinjalet dërgohen nga procesori i të folurit te transmetuesi, ky mbahet në vend nga një magnet.
 • Konvertimi i sinjalit: Marrësi i brendshëm konverton sinjalet dixhitale në impulse elektrike.
 • Stimulimi nervor: grupi i elektrodave stimulon drejtpërdrejt fibrat nervore të dëgjimit në pika të ndryshme përgjatë koklesë.
 • Perceptimi i zërit: Nervi i dëgjimit transmeton impulset elektrike në tru, ku ato interpretohen si zë. Me kalimin e kohës, me stërvitjen dëgjimore dhe rehabilitimin, truri mëson t'i interpretojë këto sinjale në mënyrë më efektive, duke përmirësuar aftësinë e përdoruesit për të kuptuar të folurin dhe për të njohur tinguj të ndryshëm.

UDHËTIMI NGA KIRURGJIA NË TINGULL

Udhëtimi drejt dëgjimit me një implant koklear përfshin disa hapa kritikë:

 • Vlerësimi para operacionit: para operimit, pacienti i nënshtrohet një vlerësimi gjithëpërfshirës nga një audiolog dhe një otolaringolog.
 • Procedura kirurgjikale: Operacioni për implantimin e komponentëve të brendshëm zakonisht zgjat disa orë dhe kryhet nën anestezi të përgjithshme.
 • Periudha e shërimit: Pas operacionit, ka një periudhë shërimi prej disa javësh përpara se të vendosen komponentët e jashtëm.
 • Aktivizimi dhe hartëzimi: Komponentët e jashtëm (mikrofoni, procesori i të folurit dhe transmetuesi) vendosen më pas dhe implanti aktivizohet.
 • Rehabilitimi dhe trajnimi: Trajnimi dëgjimor dhe rehabilitimi janë thelbësore për maksimizimin e përfitimeve të një implanti koklear. Kjo përfshin punën me logopedët dhe audiologët për të përmirësuar aftësinë e trurit.

PROCESI I MARRJES SË NJË IMPLANTI KOKLEAR

Ky proces përfshin një proces me shumë hapa që përfshin vlerësimin, operacionin, aktivizimin dhe rehabilitimin. Çdo hap është thelbësor për të siguruar suksesin e implantit dhe për të maksimizuar përfitimet e dëgjimit për pacientin. Hapi i parë është një vlerësim gjithëpërfshirës për të përcaktuar nëse një implant koklear është zgjidhja e duhur për individin. Ky vlerësim zakonisht përfshin:

 • Testet e dëgjimit: është e nevojshme për vlerësimin e shkallës së humbjes së dëgjimit. Këto teste matin se sa mirë pacienti mund të dëgjojë tingujt dhe të kuptojë fjalimin.
 • Ekzaminimi mjekësor: mjeku ORL ekzaminon veshin, hundën dhe fytin e pacientit për të identifikuar çdo gjendje mjekësore që mund të ndikojë në operacionin ose performancën e implantit.
 • Studime imazherike: skanimet MRI ose CT përdoren për të vizualizuar strukturat e veshit të brendshëm.
 • Vlerësimi i të folurit dhe gjuhës: Logopedët mund të vlerësojnë aftësitë aktuale të të folurit dhe gjuhës së pacientit për të vendosur një bazë dhe për të planifikuar rehabilitimin pas implantit.

SHËRIMI PAS OPERACIONIT

Pas operacionit, ka një periudhë shërimi prej disa javësh. Gjatë kësaj kohe:

 • Pushimi dhe rikuperimi: Pacienti duhet të pushojë dhe të shmangë aktivitetet e vështira për të lejuar që vendi i kirurgjisë të shërohet siç duhet.
 • Vizitat pasuese: Pacienti do të ketë takime pasuese me kirurgun e tij për të monitoruar procesin e shërimit dhe për të siguruar që nuk ka komplikime të tilla si infeksioni ose ënjtja.

AKTIVIZIMI I IMPLANTIT

Pasi vendi i kirurgjisë është shëruar, komponentët e jashtëm të implantit koklear vendosen dhe aktivizohen. Ky proces përfshin:

 • Montimi i procesorit të jashtëm: Procesori i jashtëm, duke përfshirë mikrofonin dhe transmetuesin, vendoset pas veshit.
 • Aktivizimi fillestar: Gjatë seancës së parë të aktivizimit, audiologu do të ndezë implantin dhe do të fillojë procesin e hartës. Hartimi përfshin rregullimin e cilësimeve të procesorit të të folurit për të siguruar stimulim të rehatshëm dhe efektiv të nervit të dëgjimit.
 • Akordimi dhe rregullimi: Audiologu do të rregullojë cilësimet gjatë disa seancave për të optimizuar përvojën e dëgjimit të pacientit. Ky proces është gradual dhe mund të duhen disa javë ose muaj për t'u përfunduar.

KUSH MUND TË PËRFITOJË NGA NJË IMPLANT KOKLEAR?

Implantet kokleare janë të dobishme për individët që:

 • Kanë humbje të rëndë deri të thellë të dëgjimit në të dy veshët
 • Marrin pak ose aspak përfitim nga aparatet e dëgjimit
 • Luftojnë për të kuptuar të folurin edhe me aparate dëgjimi

PËRFITIMET E IMPLANTEVE KOKLEARE

 • Dëgjimi i përmirësuar: Implantet kokleare mund të përmirësojnë ndjeshëm aftësinë për të dëgjuar dhe kuptuar të folurin, edhe në mjedise të zhurmshme.
 • Komunikim më i mirë: Përdoruesit shpesh përjetojnë aftësi të përmirësuara komunikimi, duke e bërë më të lehtë përfshirjen në biseda dhe ndërveprime sociale.
 • Përparësitë arsimore dhe profesionale: Fëmijët me implante kokleare mund të zhvillojnë më mirë aftësitë gjuhësore dhe të rriturit mund të gjejnë mundësi të përmirësuara në jetën e tyre profesionale.

 

Një implant koklear ka komponentë të jashtëm dhe të brendshëm. Mikrofoni i jashtëm kap zërin dhe e dërgon atë në një procesor të të folurit, i cili e shndërron atë në sinjale dixhitale. Këto sinjale transmetohen te marrësi/stimulatori i brendshëm, i cili i shndërron ato në impulse elektrike që dërgohen në grupin e elektrodave në kokle. Elektrodat stimulojnë nervin e dëgjimit, duke dërguar sinjale zanore në tru.

Operacioni për implantimin koklear zakonisht zgjat disa orë dhe kryhet nën anestezi të përgjithshme. Kirurgu bën një prerje pas veshit për të vendosur marrësin/stimuluesin e brendshëm nën lëkurë dhe fut grupin e elektrodave në kokle. Shumica e pacientëve mund të shkojnë në shtëpi në të njëjtën ditë ose pas një qëndrimi gjatë natës në spital.

Pas operacionit, ka një periudhë shërimi prej disa javësh. Gjatë kësaj kohe, pacientët duhet të pushojnë dhe të shmangin aktivitetet e rënda. Vizitat pasuese me kirurgun sigurojnë shërimin e duhur. Komponentët e jashtëm vendosen dhe aktivizohen disa javë pas operacionit.

Dëgjimi përmes një implanti koklear fillon pasi pajisja të aktivizohet, që zakonisht ndodh disa javë pas operacionit. Aktivizimi fillestar mund të tingëllojë i pazakontë ose robotik dhe kërkon kohë që truri të përshtatet me mënyrën e re të dëgjimit. Përcjelljet e rregullta dhe trajnimi dëgjimor janë thelbësore për optimizimin e rezultateve të dëgjimit.

Jo, një implant koklear nuk e rikthen dëgjimin normal. Në vend të kësaj, ai ofron një paraqitje të dobishme të tingujve që i ndihmon individët të kuptojnë të folurit dhe zhurmat mjedisore. Cilësia e tingullit mund të ndryshojë nga dëgjimi natyral dhe ndryshon midis përdoruesve.

Ashtu si me çdo operacion, operacioni i implantit koklear mbart rreziqe të tilla si infeksioni, gjakderdhja, reaksionet negative ndaj anestezisë dhe mosfunksionimi i pajisjes. Ekziston gjithashtu një rrezik i vogël i dëmtimit të nervit të fytyrës dhe ndryshimeve në shije. Megjithatë, komplikimet serioze janë të rralla.

Implantet kokleare janë projektuar për jetëgjatësi. Komponentët e brendshëm synohen të zgjasin gjithë jetën, ndërsa komponentët e jashtëm si procesori i të folurit mund të kenë nevojë të përditësohen ose zëvendësohen çdo disa vjet. Takimet e rregullta përcjellëse ndihmojnë për të siguruar që pajisja të funksionojë siç duhet.

Po, fëmijët deri në 12 muajsh mund të marrin implante kokleare. Implantimi i hershëm mund të jetë veçanërisht i dobishëm për zhvillimin e gjuhës dhe aftësitë sociale. Kandidatët pediatër i nënshtrohen një vlerësimi të plotë për të përcaktuar nëse janë të përshtatshëm për procedurën.

Rehabilitimi pas implantimit koklear përfshin trajnim dëgjimor, terapi të të folurit dhe ndjekje të rregullta me një audiolog. Ky proces ndihmon trurin të mësojë të interpretojë tingujt e rinj të dhënë nga implanti dhe përmirëson të kuptuarit e të folurit dhe aftësitë e komunikimit.

Po, vizitat e rregullta te një auditolog janë të nevojshme për të monitoruar performancën e implantit, për të rregulluar cilësimet dhe për të ofruar mbështetje dhe trajnim të vazhdueshëm. Këto takime vijuese ndihmojnë në sigurimin e rezultateve më të mira të mundshme të dëgjimit.


Si të zgjidhni otorinolaringologun e duhur në Tuqi?

Ju mund të ndiqni hapat e mëposhtëm për të zgjedhur otorinolaringologun e duhur në Turqi:

Ekspertiza dhe përvoja:
Është e rëndësishme që mjekët e përcaktuar otorinolaringolog të specializohen në këtë fushë. Ju mund të hulumtoni rezymenë e mjekut dhe sfondin arsimor për të mësuar rreth fushave të ekspertizës dhe përvojës së tyre. Një nga mjekët tanë më të besueshëm është: Prof. Dr. Ayşe Adin Selcuk

Akreditimi dhe Certifikatat:
Otorinolaringologët në përgjithësi duhet të marrin akreditim nga organizatat shëndetësore kombëtare dhe ndërkombëtare. Certifikatat që ata marrin nga këto organizata mund të tregojnë nivelin e ekspertizës dhe cilësisë së mjekut.
Vlerësimi i spitalit dhe klinikës:
Cilësia e spitalit apo klinikës ku punon otorinolaringologu që ju zgjidhni është gjithashtu i rëndësishëm. Ju mund të arrini rezultate më të besueshme dhe më të suksesshme në organizatat që ofrojnë shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor.

Referencat dhe rishikimet:
Dëshmitë dhe rishikimet në internet nga pacientët e mëparshëm të mjekut mund t'ju ndihmojnë të merrni një ide mbi kënaqësinë e pacientit të mjekut dhe përqindjet e suksesit.

Komunikimi dhe qasja e ngjashme:
Një otorinolaringolog i mirë duhet të ketë një qasje që mund të komunikojë me pacientin, të kuptojë nevojat e pacientit dhe të krijojë planin e duhur të trajtimit. Gjatë takimit të parë me mjekun, kushtojini vëmendje nivelit të komunikimit dhe interesit.

Rezultatet e pacientit dhe normat e suksesit:
Është e rëndësishme të merret informacion në lidhje me shkallët e suksesit dhe rezultatet e pacientit të operacioneve të mëparshme të kryera nga onkologu. Një mjek që arrin rezultate të suksesshme mund të jetë një zgjedhje e besueshme.

 

Për më shumë informata ne lidhje me kontrollet, ekzaminimet, trajtimin, shpenzime dhe çdo gjë tjetër rreth sherbimeve tona ne kuadër të partnerëve tanë, ju lutem na kontaktoni përmes linjave tona të kontaktit si më poshtë ose plotësojeni formularin e dhënë në webfaqe dhe ne do ju kontaktojmë shumë shpejtë:

e-mail: info@njemjek.com

Turqi: +90 541 557 37 36 ; Kosovë +383 48 333 752

“ Besimi i juaj është përgjegjësi për ne “

Kontakto Mjekun Tani

Merrni Ofertë Falas
Një Mjek:

Përshëndetje!

A keni ndonjë pyetje? Mund të na shkruani!
03:52
Filloni Bisedën
Viber
Bëni
takim
Zyrat Tona
Mediat Sociale